TF Bank - Privātums

Piekrišana datu apstrādei

Ievērojot to, ka vēlos noslēgt aizdevuma līgumu ar TF Bank AB, reģ. Nr. 556158–1041 (Zviedrija), kuru Latvijas Republikā pārstāv TF Bank AB Lavijas filiāle, reģ. Nr. 50203334311 (Latvija), juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, e-pasts: info@tfbank.lv, tālr. +371 66090800 (turpmāk – PĀRZINIS), piekrītu, ka:

  1. PĀRZINIS iegūs ziņas par manām saistībām un saistību izpildes disciplīnu no šādām datu bāzēm: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs; AS “Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas Nr. 40103673493; AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas Nr. 40103947718; SIA “CREDITREFORM LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 40003255604; SIA “Intrum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40203088409; 
  2. PĀRZINIS iegūs ziņas par maniem ienākumiem no Valsts ieņēmumu dienesta, reģistrācijas Nr. 90000069281; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, reģistrācijas Nr. 90001669496;
  3. PĀRZINIS pamatojoties uz iegūto informāciju no datu bāzēm (1. un 2. punkts), pieņem automatizētus lēmumus, t.i. veic profilēšanu ar nolūku izvērtēt manu maksātspēju un spēju uzņemties jaunas saistības;
  4. PĀRZINIS nodod manus PERSONAS DATUS (vārds un uzvārds, personas kods, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām un, ja nepieciešams, norēķinu konta izrakstu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, personu apliecinoša dokumenta kopiju) savas grupas uzņēmumiem;
  5. PĀRZINIS nepieciešamības gadījumā sazinās ar mani, ja tas nepieciešams maksātspējas izvērtēšanai un aizdevuma līguma noslēgšanai;
  6. gadījumā, ja esmu iesniedzis pieteikumu caur KREDĪTU STARPNIEKU, PĀRZINIS paziņo KREDĪTU STARPNIEKAM lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt finansējumu un šāda atteikuma iemeslus (t.sk. arī informāciju no datu bāzēm, ja normatīvie akti uzliek šādu pienākumu);
  7. gadījumā, ja esmu iesniedzis pieteikumu caur KREDĪTU STARPNIEKU un gadījumā, ja es esmu akceptējis finansējuma piedāvājumu, PĀRZINIS nodod KREDĪTU STARPNIEKAM dokumentus, kas nepieciešami aizdevuma līguma noslēgšanai (līgums, maksājumu grafiks u.t.t.).

Datu apstrādes nolūks: maksātspējas izvērtēšana un aizdevuma līguma noslēgšana.

Datu apstrādes pamats: 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta a), b), c) un f) apakšpunkts.

Datu uzglabāšanas ilgums: 10 (desmit) gadi, skaitot no dienas kad izbeigtas darījuma attiecības ar PĀRZINI vai 5 (pieci) gadi, skaitot no PĀRZIŅA lēmuma par atteikumu piešķirt aizdevumu, ja PĀRZINIS atsakās piešķirt aizdevumu.

Esmu informēts, ka šajā piekrišanā minēto datu neiesniegšanas gadījumā, PĀRZINIM, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta (4)1, (4)2 un (4)4 daļu, nav tiesību piešķirt man aizdevumu.