TF Bank - Privātums

Portāla lietošanas noteikumi

TF Bank klientu pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

   1.1. TF Bank  – TF Bank AB, reģistrācijas numurs 556158-1041 (Zviedrija), kuru Latvijā pārstāv       TF Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 50203334311, juridiskā adrese: Dēļu iela 4,          Rīga, LV-1004, Rīga, tālrunis 66 090 800, e-pasts: info@tfbank.lv

    1.2. Portāls  – TF Bank klientu tiešsaistes pašapkalpošanās sistēma – portals.tfbank.lv, kas           Lietotājam nodrošina:

                        1.2.1 Ziņas par Lietotāja saistībām:

                                1.2.1.1, aizdevuma līguma/-u numurs/-i;

                                1.2.1.2. aizdevuma summa;

                                1.2.1.3. procentu likme par aizdevuma izmantošanu;

                                1.2.1.4. aizdevuma termiņš mēnešos;

                                1.2.1.5.pamatsummas atlikums;

                                1.2.1.6. maksājumu grafiks;

                        1.2.2 Ziņas par kārtējo ikmēneša maksājumu (katram aizdevuma līgumam, ja ir                                vairāki);

                        1.2.3. Aizdevuma līgumu lejupielādi (katram nomaksas līgumam, ja ir vairāki);

                        1.2.4. Maksājumu grafika/-u lejupielādi (katram aizdevuma līgumam, ja ir vairāki);

                        1.2.5. Lietotāja kontaktinformācijas maiņu;

                        1.2.6. Iespēju pieteikties un atteikties no mārketinga sūtījumiem;

                        1.2.7. Saziņu ar TF Bank klientu apkalpošanas centru.


   1.3. Autentifikācija – elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma           sniedzējs veic Lietotāja elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu Lietotāja         elektronisko identifikāciju

   1.4. Elektroniskās identifikācijas līdzeklis – materiāli un nemateriāli elementi, kuri ietver              Lietotāja elektroniskos identifikācijas datus un kurus izmanto, lai identificētu Lietotāju                  elektroniskajam pakalpojumam;

   1.5. Lietotājs – fiziska persona (patērētājs) ar kuru TF Bank ir noslēgts vismaz viens                        aizdevuma līgums;

   1.6. Lietotāja konts – personificēta darba vieta, kas ir piesaistīta attiecīgajam Lietotājam un         satur Lietotāja personificēto informāciju darbam Portālā.

2. Vispārīga informācija

   2.1. Portāla pārzinis ir TF Bank.
   2.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem un nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus. TF Bank ir tiesības jebkurā laikā grozīt Portāla lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šīs izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Portālā.
   2.3. Portāls ir TF Bank īpašums. Visa Portālā esošā informācija (tostarp, teksts, dizains un programmatūras kods), ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, ir TF Bank īpašums un to atļauts izmantot tikai atbilstoši tās mērķim un TF Bank nosacījumiem. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz publicēto informāciju un tās saturu pieder TF Bank.
   2.4. Lietotājs ir atbildīgs, lai trešo pušu rīcībā nenonāk viņam piešķirtie vai viņa izveidotie Lietotāja konta autorizācijas līdzekļi, kas izveidoti, lai novērstu Portāla nesankcionētu lietošanu.

 

3. Lietotāja pienākumi un tiesības

   3.1 Lietotājs apņemas:
    3.1.1. ar vislielāko rūpību glabāt un neizpaust trešajām personām informāciju par Lietotāja autorizācijas līdzekļiem un nodrošināt, ka trešās personas neiegūst jebkādas ziņas par Lietotāja autorizācijas līdzekļiem, kā arī apņemas nenodot savu Lietotāja kontu lietošanai citai personai;
    3.1.2. aktualizēt savu personīgo informāciju Lietotāja kontā, tostarp:
     3.1.2.1. ievadīt tikai patiesus datus;
     3.1.2.2. aktualizēt novecojušus datus;
     3.1.2.3. neveikt jebkādas darbības pret Portāla drošību, tostarp tādas, kas ietekmētu tā stabilitāti un ātrdarbību;
     3.1.2.4. neveikt aizskarošas un prettiesiskas darbības, nelietot necenzētu valodu.
   3.2. Lietotāja pienākums ir Portāla izmantošanas ietvaros izvēlēties drošus interneta savienojumus, tostarp arī tādus WiFi piekļuves punktus, kas garantē Lietotāja datu drošību un nerada risku datu nonākšanai trešo personu rīcībā.
   3.3. Ja Lietotāja autorizācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajai personai, Lietotājam ir pienākums nekavējoties rakstiski (ar e-pasta starpniecību) vai ar tālruņa starpniecību informēt TF Bank, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai nomainītu Lietotāja autorizācijas līdzekļus un novērstu nesankcionētu Portāla lietošanu.
   3.4. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Lietotāja autorizācijas līdzekļus, tostarp par TF Bank radītajiem zaudējumiem, ja tas ir noticis ar Lietotāja nodomu, Lietotāja nolaidības un/vai neuzmanības dēļ.
   3.5. Lietotājs ir tiesīgs neskaidrību gadījumā vērsties pie TF Bank, sazinoties ar e-pasta starpniecību.


4. TF Bank tiesības un pienākumi

   4.1 TF Bank:
    4.1.1. nodrošina Lietotājam pieeju Portālam, izmantojot drošus autorizācijas līdzekļus.
    4.1.2. ir tiesīga pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams.
    4.1.3.sniedz atbildes uz iesniegtajiem Lietotāju jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par Portāla lietošanu.
    4.1.4. ir tiesīga vienpusējā kārtā noteikt Portālā pieejamo pakalpojumu klāstu un to sniegšanas kārtību, mainīt to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Noteikumus, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.
    4.1.5. nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona lieto Portālu, izmantojot Lietotāja rīcībā esošos autorizācijas līdzekļus.
    4.1.6. ir tiesīga ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Portālam, ja Lietotājs pārkāpj lietošanas noteikumus, vai lieto Portālu pārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, vai arī TF Bank ir pamatotas aizdomas par Lietotāja prettiesisku rīcību lietojot Portālu.
    4.1.7. nav atbildīga par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi vai darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, neatbilstošu un/vai nelicenzētu iekārtu un/vai programmnodrošinājuma lietošana vai pārtraukums elektroenerģijas piegādē.
  4.2 Izmantojot Portālā pieejamus pakalpojumus, tostarp, apmeklējot to, tiek veikta Lietotāja personas datu apstrāde ar mērķi sniegt Lietotājam attiecīgu pakalpojumu, informēt par aktuālajiem piedāvājumiem, uzturēt savstarpēju komunikāciju, pirms tam identificējot attiecīgu Lietotāju, lai nepieļautu informācija, tostarp, personas datu, izpaušanu trešajām personām, kuras nav tiesīgas apstrādāt Lietotāja personas datus. Informāciju par personas datu apstrādi ir noteikta TF Bank Privātuma politikā.

5. Noslēguma jautājumi

   5.1 Portāla lietošanas Noteikumi ir saistoši Lietotājam ar Portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā visu Portāla lietošanas laiku.
   5.2 Visas domstarpības un strīdi starp Lietotāju un TF Bank, saistībā ar šiem Noteikumiem, tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā. Ja radušās domstarpības un strīdus nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie risināmi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.