TF Bank - Privātums

Privātuma politika

TF Bank Grupas Privātuma politika

Spēkā no 2023.gada 28.decembra

TF Bank Grupa (TF Bank) ir "pārzinis", kas nozīmē, ka TF Bank nosaka jūsu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. TF Bank apņemas aizsargāt un ievērot jūsu privātumu.

Šīs TF Bank Privātuma politikas mērķis ir sniegt jums sīkāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam personas datus un nodrošināt jūsu tiesības un tiesības uz personas datu aizsardzību. Privātuma politika ir neatņemam TF Bank noteikumu un nosacījumu sastāvdaļa. Personas datu apstrādi TF Bank ietvaros notiek saskaņā ar 27.04.2016 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (“VDAR”). TF Bank nodrošina finanšu produktus un pakalpojumus ar savu saistīto uzņēmumu un filiāļu starpniecību Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Austrijā, Dānijā un Spānijā. VDAR attiecas uz visām EEZ/ES valstīm, un tāpēc TF Bank šajā Privātuma politikā iekļauj informāciju par personas datu apstrādi visās valstīs, kurās TF Bank veic personas datu apstrādi.

Ar personas datiem TF Bank saprot jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). Ar terminu “klients” tiek saprasts datu subjekts, kurš ir nodibinājis vai plāno nodibināt līgumattiecības ar TF Bank. TF Bank apstrādā tādus personas datus kā personas kods, adrese, pilsonība, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas kontu numurs, personu apliecinoša dokumenta (piemēram, pase, personas apliecība) kopiju, elektronisko parakstu un tml.

TF Bank apstrādā personas datus par klienta finanšu informāciju, piemēram, kredīta pārskatiem un darījumu attiecību mērķi un paredzamo raksturu.

TF Bank apstrādā līgumattiecībās attiecību laikā ar klientu sniegtos personas datus, piemēram, izmaiņas līgumā, maksājumi, darījumi, darījumu vēsture u.c.

TF Bank apstrādā datu subjektu, kuri ir pieteikušies TF Bank produktiem vai pakalpojumiem, bet pieteikumi ir noraidīti vai tie citu iemeslu dēļ nav stājušies darījumu attiecībās ar TF Bank, personas datus.

3.1. Apstrādes mērķis

TF Bank apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

a) mārketinga nolūkos, piemēram, komerciālo paziņojumu izsūtīšana, saistīto uzņēmumu mārketingu un klientu uzvedības izsekošanu tiešsaistē;

b) lai izpildītu aizdevuma līgumu, depozīta līgumu, vienošanos par kredītkarti vai maksājumu risinājumu, kas attiecas uz iegādi tiešsaistē;

c) ievērot juridiskos pienākumus, piemēram, krāpšanas novēršanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, finanšu pārskatu sniegšanu, kredītriska kapitāla prasību aprēķināšanu, nodokļu pārskatu sniegšanu un ziņošanu iestādēm;

d) tirgus un klientu analīzei, biznesa un metožu izstrādei, riska pārvaldībai un statistikai, lai uzlabotu TF Bank produktus, pakalpojumus un saziņu ar klientu;

e) mērķauditorijas atlasei, izmantojot Google Analytics, Google Ads un Facebook reklāmas.

3.2. Juridiskais pamatojums

TF Bank personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz šādiem juridiskiem pamatiem;

a) līguma prasību izpilde

TF Bank apstrādā personas datus, kas nepieciešami finanšu līguma noslēgšanai ar jums vai personām, kuras ir vēlas slēgt līgumu ar TF Bank. Parasti tas ietver darījumu reģistrāciju, nenokārtoto prasījumu aprēķinu, rēķinu izrakstīšanu, kredītriska izmaiņu uzraudzību, maksājumu kavējumi utt. Pirms kredītlīguma noslēgšanas ir nepieciešams veikt maksātspējas novērtējumu. Šajā kontekstā, cita starpā, ir būtiski apstrādāt jūsu kontaktinformāciju un finanšu informāciju, piemēram, nodokļu deklarācijas, algas lapiņas un jebkādi maksājumu kavējumi.

b) piekrišana

TF Bank izmanto piekrišanu kā juridisku pamatojumu tiešā mārketinga nolūkos, piemēram, komercpiedāvājumiem, kas saistīti ar TF Bank produktiem. Piekrišanu tiešā mārketinga saņemšanai pieteicēji un klienti var dot pieteikšanās procesā un pirms līguma noslēgšanas ar TF Bank. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

c) Juridiskie pienākumi

TF Bank apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noteikumiem un iestāžu lēmumiem uzliktos pienākumus.

d) Leģitīmas intereses

Visbeidzot, TF Bank apstrādā jūsu personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama likumīgu interešu īstenošanai un ja šīs intereses nepārkāpj datu subjekta(-u) pamattiesības un brīvības. TF Bank ir novērtējusi šādas apstrādes darbības kā TF Bank leģitīmās intereses:

 • apstrādāt datu subjektu, kuri ir pieteikušies TF Bank produktiem vai pakalpojumiem, bet ir noraidīti vai citu iemeslu dēļ nav stājušies darījumu attiecībās ar TF Bank, personas datus. TF Bank jāspēj pierādīt iestādēm, ka aizdevuma pieteikumi tiek noraidīti, ja pieteicēja maksātspēja ir nepietiekoša, lai izsniegtu tam aizdevumu un, lai klientam, kurš par to iesniedz sūdzību, varētu paziņot atteikuma iemeslus.
 • sekojot būtiskām izmaiņām pieteikuma informācijā, ja jauns pieteikums tiek iesniegts neilgi pēc iepriekšējā noraidīšanas novērst krāpšanas gadījumus. Šī iemesla dēļ TF Bank ir nepieciešams kādu laiku pēc pieteikuma noraidīšanas saglabāt noteiktu informāciju par noraidīto aizdevuma pieteikumu.
 • izmantojot automatizētu lēmumu pieņemšanu un tā saukto profilēšanu. Piemēram, TF Bank, lai izpildītu līgumu, pieņem automatizētus kredīta lēmumus attiecībā uz kredīta pieteikumu. Profilēšana tiek izmantota klientu analīzei, metožu izstrādei, mārketingam, automatizētiem lēmumiem un darījumu uzraudzībai, lai novērstu krāpšanu. Profilēšanas juridiskais pamats ir TF Bank leģitīmās intereses, tiesiskais pienākums vai līguma izpilde. TF Bank izmanto profilēšanu, lai palielinātu mūsu klientu izpratni un tādējādi mēs varētu sniegt jūsu vajadzībām un interesēm atbilstošākus pakalpojumus un informāciju, kā arī izpildīt juridiskos pienākumus.
 • Google Ads un Facebook reklāmu izmantošanai mērķauditorijas atlases nolūkos.

TF Bank ievāc personas datus no šādiem avotiem:

 • dati, kurus jūs esat sniedzis TF Bank;
 • TF Bank iekšēji ģenerēti dati, piemēram, darījumu vēsture;
 • TF Bank e-komercijas partneri;
 • informācijas pakalpojumu sniedzēji, piemēram, privātie un publiskie reģistri;
 • aizdevuma pieteikuma starpnieki un saistītie uzņēmumi;
 • kredītinformācijas biroji;
 • no pakalpojumu sniedzējiem, kas izseko lietotāju kustības tiešsaistē, piemēram, izmantojot sīkfailus.

TF Bank saglabās jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā izklāstītos mērķus, ja vien ilgāka glabāšana nav nepieciešama vai atļauta ar likumu. Parasti tas nozīmē:

a) piecu (5) gadu glabāšanas periodu par personām, kuras ir pieteikušās TF Bank produktam, bet to pieteikumi ir noraidīti vai tās izvēlētas nenoslēgt līgumu;

b) desmit (10) gadu glabāšanas periodu klientiem. kuri ir izbeiguši līgumu (naudas aizdevums, depozīts, kredītkarte, e-komercijas kredīts) ar TF Bank, skaitot no izbeigšanas datuma.

Jūsu personas datus aizsargā bankas noslēpums, kas nozīmē, ka TF Bank nedrīkst izpaust nekādus personas datus nepiederošām personām.
Ja bankas noslēpums to atļauj, TF Bank koplieto noteiktus personas datus ar citiem saņēmējiem.
Personas dati tiks izpausti vai nodoti tālāk norādītajam trešo pušu kategorijām, kas ir pilnvarotas kā mūsu apstrādātāji rīkoties mūsu vārdā vai TF Bank noteiktos nolūkos:

 • citas TF Bank grupas vienības un mūsu sadarbības partneri;
 • mārketinga partneri un mērķauditorijas atlases nodrošinātāji, piemēram, Google Analytics, Google Ads un Facebook Ads;
 • maksājumu saņēmēji un maksājumu nodrošinātāji;
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • informācijas pakalpojumu sniedzēji;
 • informācijas sistēmu nodrošinātāji;
 • trešās puses, kas ir neatkarīgi kontrolieri, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, brokeri, citas bankas un valsts iestādes saskaņā ar likumu.
 • Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kā TF Bank apstrādā Jūsu personas datus, un Jūs varat sazināties ar TF Bank, ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. TF Bank var pieprasīt, lai jūs precizējat savu pieprasījumu.
 • Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, tostarp gan tiešā mārketinga, gan izsekošanas pakalpojumu, piemēram, sīkfailu, izmantošanai.
 • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, ko apstrādā TF Bank, ja vien TF Bank ir tiesības vai juridisks pienākums izpaust šādus personas datiem vai ja datus nevar izpaust drošā veidā.
 • Jums ir tiesības labot vai dzēst savus personas datus, ja ir izpildītas noteiktas prasības un ja TF Bank ir zudis apstrādes tiesiskais pamats.
 • Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas ir cieši saistītas ar piekļuves tiesībām, bet atšķiras no tām noteiktos veidos. Tiesības uz datu pārnesamību ļauj saņemt personas datus, ko esat sniedzis TF Bank, strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar datu apstrādi tieši TF Bank, kontaktinformāciju skatiet 8. sadaļā. Ja neesat apmierināts ar TF Bank saņemto atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei:

Datu Valsts Inspekcija

Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

E-pasts: pasts@dvi.gov.lv

 • Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas notiek, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, ja jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm.

Ja vēlaties izmantot 7.punktā minētās Jūsu tiesības, vai Jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku vai vēlaties iesniegt pretenziju, Jūs varat ar mums sazināties sekojoši:

Pasta adrese: TF Bank AB Latvijas fililāle, p/k 47, LV-1004, Rīga

Tālrunis: +371 66 090 800

E-pasts: dpo@tfbank.lv

TF Bank var grozīt šo Privātuma politiku. Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr pieejama mūsu mājas lapā internetā.